Taraflar
Madde 1- Bir taraftan yapı sahibi ……………….. yada adına hareket eden……………….. ile öteki taraftan yapı denetim kuruluşu ……………….. içinde aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme aktolunmuştur.
Bu sözleşmede taraflar “yapı sahibi” ve “yapı denetim kuruluşu” olarak anılacaktır.
Taahhüdün Mevzusu, Yeri ve Miktarı
Madde 2- Yapı sahibine ilişkin ………. ili, ………. ilçesi, ………. …………………………………………………………………… adresindeki ve tapunun ……….
pafta, ………. ada, ………. parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üstüne yapılacak bodrum katları hariç ………. kat, ………. m2 inşaat alanı bulunan yapının, yapı denetim kuruluşu tarafınca projelerinin ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.
Hizmetin Süresi
Madde 3-  Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı …../…../2000 tarihinden yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Yapı ruhsatı alındıktan sonrasında iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı yada başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden biter.
Hizmet Bedeli
Madde 4- Toplam yapı inşaat alanı: ………. m2. (uygulama yönetmeliğinin 12 nci maddesine bakılırsa hesaplanır.)
Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti ………. TL./m2
Sözleşme Yılı Yapı Ortalama Maliyeti= Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti =……….m2x………. TL./m2 =……….TL.dir.
Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli=Yapı Ortalama Maliyeti x Hizmet Bedeli oranı =(……….TL.x…/100=……….TL.)dir.
Belirlenen bu miktar KDV’si ile beraber 5 inci maddede belirtilen taksitler halinde yapı sahibi tarafınca yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini yatırmadan müteakip bölümün inşaatına ilgili idarece izin verilmez.
Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak her yıl sonu itibariyle yapılacak tespit raporu esas alınmak suretiyle kalan işlere ilişkin hizmet bedeli, uygulama yılı yapı ortalama maliyeti ve hizmet bedeli oranlarına bakılırsa tekrardan belirlenir. Bu durumda doğabilecek karşılık farkı, yapı sahibi tarafınca yapı denetim hesabına yatırılır.
Hizmet bedelleri oranı, yapı ruhsatının alındığı tarih esas alınarak değiştirilir. Bu durumda örnek-8’e uygun yeni bir tespit raporu düzenlenir.
Hizmet Bedelinin Ödenmesi
Madde 5- Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki esaslara bakılırsa yönetmelik eki örnek 9’a uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir. Subasmana kadar olan bölüm için meydana getirilen denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si (bodrumlu yapılarda %25’i) tutarında,
Taşıyıcı sistem kısmı için meydana getirilen denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %40’ı (bodrumlu yapılarda %35’i) tutarında,
Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, döşem alt yapısı dahil, yapının sıvaya hazır duruma getirilmiş kısmı için meydana getirilen denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si tutarında,
Kalan yapı kısmı için meydana getirilen denetim hizmetlerine karşılık, denetim hizmet bedelinin %20’si tutarında, hakediş raporu düzenlenir.
Birinci taksit, ön ödeme olarak ödendiği takdirde, ön ödeme miktarı ilk hakedişten mahsup edilir. Ek olarak, çeşitli nedenlerle meydana getirilen tespit raporuna bağlı olarak belirlenen oranlarda ara hakedişler düzenlenebilir.
Yapı Denetim Kuruluşunun Vazife ve Yükümlülükleri
Madde 6- Yapı denetim kuruluşu, ilk olarak, proje müellifince meydana getirilen uygulama projesinin;
a) Temel sisteminin, arsanın jeolojik yapısına bakılırsa tanzim edilen jeoteknik rapora uygunluğunu,
b) Taşıyıcı sistemin,TS 500’e ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’e bakılırsa hesaplandığını,
c) Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ,mühendislik ve mimarlık projelendirme esasları,bayındır planı, öteki ilgili yönetmelik,standart ve şartnamelere
uygunluğunu belirler.
d) Yapıda kullanılan her türlü malzemenin ve imalatın ve yapı elemanarının standartlara uygunluğunu kontrol ederek ,kontrol raporlarını ilgili idareye gönderir.Yapı denetim kuruluşunun bünyesinde laboratuvar bulunmaması halinde kamu kuruluşlarına ilişkin laboratuvarlarda yada Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitüsünce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin laboratuvarlarda kontrol ettirilir.
e) Beton kalıbı ve demir teçhizat denetim edilerek Yapı denetimi uygulama yönetmeliği eki Örnek-4a ‘ ya uygun tutanak tutulduktan sonrasında beton dökümüne müseade edilir..Beton, yapı denetim kurulışunun destek denetim elemanlarının devamlı nezaretinde dökülür ve beton numuneleri, kesinlikle döküm yerinde ve görevli mühendis yada mimar ile beraber deneyi meydana getirecek laboratuvar sorumlusu tarafınca alınır.
f) Yapı denetim kuruluşu,inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE uygunluk belgelerini yapı müteahhidinden isteyebilir.
g) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği araç-gereç,işçi,kalfa ve taşeron,yapı mütehhidi tarafınca derhal şantiyeden uzaklaştırılır.Buna uyulmadığı ve ruhsat ve eklerine aykırı meydana getirilen işler düzeltilmediği takdirde 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine bakılırsa işlem yapılır.
h) Yapı sahibinin isteği halinde ,yapı müteahhidine ödeme yapmadan ilkin yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir.

i) Yapı denetim kuruluşu, uygulama yönetmeliğinin 12 maddesinde belirtilen yapı bölümlerine ilişkin mali mesuliyet sigortasını yaptırarak sigorta poliçesini ve prim ödediğine dair belgeyi müteakip bölümün inşaatına başlamadan ilkin ilgili idareye verilmek suretiyle yapı sahibine verir.
k) Yapı denetim kuruluşu,yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren,yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı 10 yıl süreyle ,taşıyıcı olmayan öteki kısımlardaki yapı hasarından dolayı iki yıl süreyle mesuldür.
Yapı denetim kuruluşu,izinsiz meydana getirilen değişikliklerden dolayı görevli tutulamaz.
Yapı Denetim Kuruluşunun Sınıfı
Madde 7- Bu yapı inşaatını denetleyen yapı denetim kuruluşu (…..) sınıfı yapı denetim kuruluşudur. Sicil nosu ……….dur.
Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi
Madde 8- Yapı Denetim Kuruluşu Türkiye’de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin aktolunmasından ilkin, değişim olması halinde de yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.
Yapı denetim kuruluşunun adresi:…………………………. …………………………………………. ………………………………… …………………………………………… ………………………
Madde 9- Yapı Denetim Kuruluşunun Görevlendireceği Teknik Personel Sıralaması
S.No     Adı ve Soyadı     Meslek     Ünvanı      Görevi       Oda Sicil No        İmzasI
1………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. …………….
2………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 3………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 4………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 5………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 6………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 7………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 8………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. ……………. 9………  …………………… …………….. …………… ……………….. ……………………. …………….
Yukarıda isim ve imzaları bulunan teknik mensubu, yapı denetim kuruluşu denetim hizmetlerini yürütmek suretiyle görevlendirmiştir.
Yukarıda yazılı teknik personelden ayrılanlar olması halinde, yapı denetim kuruluşu,10 gün içinde aynı özellikte teknik elemanı görevlendirir ve bu elemanı idareye ve yapı sahibine bildirir.
Denetim Hizmetinin Sona Ermesi
Madde 10-  Sözleşme mevzusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafınca yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve ilgili idareye rapor verilir.
İlgili idareden yapı kullanma izni alınmasıyla bu sözleşme biter.
Anlaşmazlıkların Çözüm Yeri
Madde 11- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ……….ki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.
Çeşitli Hükümler
Madde 12- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İmar Kanunu, Türk Tecim Kanunu, Borçlar Kanunu, Uygar Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
İş bu sözleşme …/…/……. tarihinde ….. nüsha olarak düzenlenmiştir.
Yapı sahibi yada                                                        Yapı Denetim Kuruluşu
kanuni vekili
……………………………..                                   ………………………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir