SATICI :
ALICI :
Araca İlişkin Bilgiler:
Eşeysel : Modeli :
Rengi : Plakası :
Motor No : Şase No :
Yukarıda cins ve evsafı yazılı oto, aşağıda belirtilen şartlarla ……… tarihinde satıcı …………………. tarafınca alıcı ……………..’e satılmıştır.
1- Sözkonusu oto sağlam olarak alıcı tarafınca alınmış olup, satış tarihinden sonrasında alıcının kendisi yada başkalarının kullanımı sonucu ortaya çıkacak cezai ve hukuki yükümlülüklerin tamamı alıcıya aittir.
2- Satıma mevzu oto, toplam ………..YTL (yenitürklirası)’ye satılmış olup, ödemeler ……… tarihindeki kur üstünden hesap edilerek aşağıda gösterildiği şekilde döviz üstünden yapılacaktır.
a) Alıcı, satıcıya …………. tarihinde ………… EURO kaporo bedeli olarak,
b) Aracın trafik sicilde alıcı adına devri anında da alıcı, satıcıya YTL’yi satış bedeli olarak ödeyecektir.
3- Satış zamanı olan ………… tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde devir için tüm şartların oluşmasına karşın, alıcı aracın kaydını kendi üstüne almaktan imtina etmesi halinde kaporo bedeli olan …. EURO’nun satıcıya ilişik olacağını ve ek olarak cezai koşul bedeli olarak da ….. EURO’yu satıcıya ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.
4- İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir. …./…../……
Satıcı Alıcı Tanık Tanık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir