VEKALETİ VEREN KAYITLI OLDUĞU YER
Soyadı :………………………… İl :……………………
Adı :………………………… İlçe :……………………
Baba adı :………………………… Mah/Köy :……………………
Anne Adı :………………………… Hane-Cilt-Sayfa No :
Doğum Yeri:………………………… CÜZDANI VEREN MAKAM
Doğum Zamanı:…./…./…. Nüfus İdaresi:…………………….
Çağdaş Hali:………………………… Zamanı:……./……../……..
Dini :………………………… Cüzdan No:…………………….
ADRES : …………………………………………………………………………………………..

Adıma hareketle, bilumum nakil vasıtaları satın almağa, taşıt alım vergi beyannamelerimi tanzim ve imzaya sahibi bulunduğum yada bulunacağım, miras yolu ile intikal etmiş yada edecek, bilumum nakil vasıtalarını satmağa, alım ve satımlarda peşin yada mülkiyeti muhafaza kaydı ile senetleri imzaya, borçlanmağa, borçlanmayı kabule, bono bedellerini tediyeye ve tahsile, icabında muvafakatler vermeğe, fesih ve ibralar imzaya, gümrükten dahi nakil vasıtalarını çekmeğe, satmağa, bilumum plaka, temiz kağıdı almağa, trafikde tescil muamelelerini ifaya, ruhsatlar istihsale, sigorta ettirmeğe, hasar vesair namlar altındaki bedelleri tahsile, ahzu kabza, yurtdışına çıkartmağa yine yurda sokmağa, bu vekaletnamede yazılı yetkilerin tamamı yada bir kısmı ile başkalarının da tevkil, teşrik ve azle,mezun ve yetkili olmak suretiyle…………………………………………….. vekil atama ettim.
…/…/….
VEKALETİ VEREN: …………………………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir