karar duzeltilmesi tahsisi karar istemi dilekcesi 5ff47433e5e97 Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

KARAR DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ KARAR İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
YARGITAY …’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No:…. /… E.
KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN
(DAVACI)
ADRESİ
DAVALI
ADRESİ
KONUSU   : : Yargıtay ..’inci Hukuk Dairesi’nin ../../…. gün ve …./… E.,…. /.. K. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi isteğidir.
: 1) Yargıtay sonucu usul ve kanuna aykırıdır. Şu şekilde ki:

Kararda; “… dosyadaki bilirkişi raporuna gore…” ibaresi bulunmaktadır. Oysa, dosyada bilirkişi raporu olmadığı şeklinde bilirkişi incelemesi de yapılmamıştır.
Davamızda, bilirkişi incelemesi yapılması talebimiz dikkate alınmayarak karar verilmiştir.

2) Bu durum karşısında, Karar Düzeltilmesini istemek zarureti dünyaya gelmiştir.
TEBLİĞ TARİHİ
KARAR DÜZELTME SEBEBLERİ
SONUÇ VE İSTEK                            : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında;

Dairenin belirtilen kararının düzeltilerek kaldırılmasına,
Mahalli mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini saygıyla dilerim.

../../….
Karar Düzeltilmesini İsteyen

(Davacı)
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Yargıtay kararlarına karşı tefhim yada tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltilmesi istenebilir (HUMK. m: 440).
m: 440/3‘de sayılan kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez.
Tashihi Karar dilekçesi dilekçe sahibinin bulunmuş olduğu yer mahkemesine yada Yargıtay’a veya aslolan hükmü veren mahkemeye verilebilir (HUMK. m: 441).
Aynı ilam aleyhine karşı bir defadan ziyade karar düzeltme isteğinde bulunulamaz. Karar düzeltme dilekçesinin reddine yada kabulüyle eski kararın düzeltilmesine dair verilen hükümlere karşı da karar düzeltme caiz değildir. Sadece, iki taraftan biri karar düzeltme yoluna gittiği halde dilekçe örneğinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde, öteki taraf gerek hususi olarak vereceği dilekçede ve gerek aslolan dilekçeye yanıt olarak vereceği arzu­çede itirazlarını ileri sürerek karar düzeltme isteyebilir (HUMK. m: 442).

Karar düzeltme isteği adı geçen sebeplere uygun görülmezse, arzu­çenin reddine ve düzeltme isteminde bulunandan para cezası alınmasına ve uygun görülürse kabulüne karar verilir. Karar düzeltme dilekçesinin kabulü, düzeltilmesi istenen karar aksine karar verilmesini gerektirici sayılmaz. Karar düzeltme isteği icrayı geri bırakmaz (HUMK. m: 442/3).
Yargıtay’ın karar düzeltme yolu açık olan bozma kararları, Mahkeme Yazı işleri Müdürünce 15 gün içinde kendiliğinden taraflara bildiri edilir (HUMK. m: 442/A).
İnceleme, dosya üstünde ve yalnız karar düzeltilmesi istemi arzu­çesinde gösterilen düzeltme sebeblerine bağlı olarak yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir