Firmanın Başka Birine Devrini Gösteren Sözleşme

1-) TARAFLAR

Adres:
(Bundan bu şekilde satıcılar olarak anılacaklardır)

Adres:
(Bundan bu şekilde “alıcı” olarak anılacaklardır.)
2-) KONUSU
Satıcıların, ……………… San. Ve Tic. A.Ş.’deki hisselerinin alıcıya devredilmesi ile şirket borç ve alacaklarının devir zamanı itibarı ile ödenmesi, firmanın tasfiyesi ve davların temliki hakkında.
3-) ŞARTLARI
1) Satıcılardan ………………., San. Ve tic. A.Ş.’deki %25 hissesini 10.000 YTL. Bedelle, ………………….. ise San. Ve Tic. A.Ş.’deki %25 hissesini gene 10.000 YTL. Bedelle alıcı San. Ve Tic. A.Ş.’ne satmış olup satış bedelini nakden ve defaten almışlardır.
2) Satıcılar, hisse satış bedellerini alıcıdan nakden ve defaten almış olduklarından en geç ………………… geçmişine kadar hisse devir işlemlerini alıcıya bizzat yapacaklar yada hisse devir işlemlerinin yapılması mevzusunda alıcı firmanın belirleyeceği bir şahsa gayri kabulü rücu olmak suretiyle vekaletname vereceklerdir.
3) Satıcılar, satış zamanı olan ………………….. zamanı itibari ile firmanın doğan ve doğacak tüm alacaklarının alıcıya ilişik bulunduğunu ve bu alacaklar sebebi ile alıcıdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Alıcıda, 4. madde hariç ………………………..zamanı itibari ile firmanın doğan ve doğacak tüm borçlarının alıcıya ilişik bulunduğunu ve bu borçlar sebebi ile satıcılardan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

4) Taraflar, hisse devri meydana getirilen firmanın ………… bankası ………. şubesinde nezdinde ki banka kredi borçlarının tamamen satıcılara ilişik bulunduğunu ve borçların en geç ……………… geçmişine kadar ödenmesi, bunun dışındaki tüm borçlarının alıcıya ilişik bulunduğunu ve alıcının da bu borçlardan vergi ve ceza borçlarını en geç …………….. geçmişine kadar kapatmak sureti ile bu vergi ve ceza borçları sebebi ile satıcıların araçları üstündeki tüm hacizlerin fekkini temin etmesi mevzusunda mutabakata varmışlardır.
5) Taraflar, Hisse devri meydana getirilen firmanın alacak ve borçlarını yukarıdaki şartlar dahilinde paylaşmışlar ise de firmanın tasfiyesi ile ilgili tüm harcamalar (herhangi bir vergi incelemesi yada SSK incelemesi sebebi ile devir tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak resmi makamlar tarafınca re’sen yada ikmalen tarh edilecek vergi, fotoğraf, SSK primi, tamamlanmamış işçilik, yönetimsel para cezası ile bu vergi ve primlere ilişkin olarak kesilecek cezalar ile gecikme zamlarının) alıcılar tarafınca ödeneceğini taraflar baştan kabilirücü kabul etmiş sayılır.
4- ) CEZAİ ŞART
Taraflar yukarıda belirtilen hükümlerin her hangi birisine uymadıkları taktirde 500,00 $ cezai koşul ödemeyi baştan kabul etmiş sayılır.
5-) TEBLİGAT
Taraflar yukarıda belirtilen adreslerdeki değişimleri birbirlerine yazılı olarak bildirmedikleri sürece bu adreslerine noter ve mahkeme kanalı ile meydana getirilen tebligatlar geçerli sayılacaktır.
6-) İHTİLAF MERCİİ
Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını peşinen kabul etmişlerdir.
6 (Altı) maddeden ibaret iş bu protokol taraflar ve tanıklar huzurunda iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup birer nüshası taraflarda kalmıştır. /01/2007

Yayınlanan ccv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir