Ek Dava Dilekçesi

ek dava dilekcesi 5ff47410b8c13 Ek Dava Dilekçesi

EK DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
……… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                             ……………………………
ADRESİ                            ……………………………
DAVALI                             ……………………………
ADRESİ                              ……………………………
KONUSU                            ……….. — liralık ek davadır.
İZAHI                                  :
1) Davalı aleyhine……………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım ve …/…/… tarihindeki …./.. E, …./… K. sayılı dosyasıyla görülen …………. — liralık tazminat davası ../…/… tarihinde lehime kesinleşmiştir.
Adı geçen dava dosyasındaki bilirkişi raporuna bakılırsa zararımın tamamı ………….. — liradır. İlk davada ……………  — lira talep etmiş

olduğuma bakılırsa, davalıdan…………… — lira daha alacağım vardır.
Adı geçen davada her türlü haklarımı saklı tutmuş olduğum için, davalıdan………………… — lira daha almak için işbu davayı açmak
zarureti dünyaya gelmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER : BK. m: 41 ve sair hukukî mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ :…………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …./.. E, …./… K. sayılı dosyası, bilirkişi raporu, bulgu, tanık ifadeleri ve diğeri kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı;

Davamın kabulüne,
Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,
Davalının, vaka tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle beraber………….. —lira tazminata mahkum edilmesine,
Yargılama giderleriyle beraber Avukatlık tutarının de davalı tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.
Davacı
(Ad, soyad, imza]
HATIRLATMA!

Ek davada görevli ve yetkili mahkeme, ilk mahkemeden bağımsız olarak belirlenir.
Ek davanın da zamanaşımı süresi içinde açılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir