Asliye Hukuk Hakimliğine Davalının İkinci Cevap Dilekçesi (Cevaba Cevap)

CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ (DAVALININ İKİNCİ CEVABI)
………  ASLİYE. .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No:…./..
CEVABA CEVAP
VEREN (DAVALI)                                                 :……………………………….
ADRESİ                                                                      :…………………………
KARŞI TARAF
(DAVACI)                                                                  :…………………………
ADRESİ                                                                      :…………………………
KONUSU                                                                   : Davacının vermiş olduğu  …….. tarihli “Cevaba Cevap” dilekçesine cevaplarımdır.
CEVAPLARIMIZ :
1) Davacının dilekçesinde ileri sür­düğü hususlara karşı cevaplarımı sırayla sunuyorum:
2)…………………………………………………….
3)…………………………………………………….

HUKUKÎ SEBEBLER                                       : HUMK ve ilgili mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ                                         :……………………………………..
SONUÇ VE İSTEK                                             : Y ukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, davanın reddine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
Davalı
(Ad, soyad, imza.)

HATIRLATMA!

Davacının verdiği “Cevaba Cevap Lâyihası“na karşı; davalı, tebliğden itibaren 10 gün içinde “2’nci Cevap Lâyihası/ Düplik” verebilir (HUMK. m: 210).
Davalı bu lâyihasında, davacının “Cevaba Cevap Lâyihası“nda ileri sürdüğü hususlara cevap verir. Ayrıca başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamaları yapar. Gerekli posta giderlerini de verir.
Davalı, bu dilekçesinde, cevap dilekçesinde unutmuş olduğu savunmaları yapamaz. Aksi halde, “Savunmanın Genişletilmesi veya De­ğiştirilmesi” sözkonusu olur.
Davalı, “2’nci Cevap Lâyihası“nda belirttiği belge ve dosyalar için gerekli açıklamaları yapmamışsa veya zorunlu posta giderlerini vermemişse, hâkim, ilk celsede, bu hususların 10 günlük kesin süre içinde yerine ge­tirilmesini davalı tarafa bildirir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir