Asliye 1. Hukuk Hakimliğine Dava Dilekçesi

…………….. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No : …./….
CEVAP VEREN (DAVALI)                                                             : …………………………………..
ADRESİ                                                                                              : …………………………………..
KARŞI TARAF (DAVACI)                                                               : …………………………………..
ADRESİ                                                                                              : …………………………………..
KONUSU                                                                                            : Süresi içinde sunduğum ilk itirazlarım ve davanın reddi talebimden ibarettir.
İZAHI                                                                                                  :
A) İLK İTİRAZLARIM:

İkametgahım ………………………….’dedir. Bu yüzden de davanın ….. gereğince …….. Mahkemelerinde açılması gerekir.
Bu sebepten dolayı mahkemeniz değil, …… Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
Bu hususu ilk itirazım olarak ……… ve …….’ye dayanarak sunuyorum.

B) ESAS HAKKINDA CEVAPLARIM:

Davacı, benden …… TL alacağı bulunduğunu iddia etmektedir. Oysa kendisine bu şekilde bir borcum yoktur.
Bu sebepten dolayı de davacının tüm iddiaları haksız ve dayanaksızdır.
İlk itirazıml mevzusunda karar verilinceye kadar ……. gereğince duruşmada bulunmayacağım.

 
HUKUKİ SEBEPLER                                                              : …… , …… ve sair mevzuat.
SÜBUT SEBEPLER                                                                 : Sözleşme, tanık beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                                                                        : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK                                                                    :YUKARIDA ARZ ETTİĞİM SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ;
1- İLK İTİRAZIMIN KABUL EDİLEREK, DAVANIN YETKİLİ GÖSTERDİĞİM ……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDE AÇILMAK ÜZERE, YETKİ YÖNÜNDEN REDDİNE,
2- İLK İTİRAZIM YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ TAKDİRDE, ESAS HAKKINDA ÖNE SÜRDÜĞÜM HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK DAVANIN REDDİNE,
3- YARGILAMA GİDERLERİNİN DE DAVACIYA YÜKLETİLMESİNE, KARAR VERİLMESİNİ SAYGIYLA DİLERİM.
…./…../……..
CEVAP VEREN (DAVALI)
(AD, SOYAD, İMZA)
 
HATIRLATMA!
Davalı, ilk itirazları ile beraber esas dava hakkında yanıtını ve var ise karşı delillerini, dava dilekçesini tebellüğ etmiş olduğu tarihten itibaren 10 gün içinde yanıt yazıp, mahkeme kalemine vermek ve cevabının bir örneğini de davacıya bildiri ettirmek zorundadır.
Yanıt dilekçesinde ….’de belirtilen hususların yer alması gerekir.
Dava dilekçesinde yanıt süresi gösterilmemişse, yada ortada acil bir husus olmadığı halde, yanıt için 10 günden azca bir süre tanınmışsa, davalı yanıt vermeye mecburi değildir. Bu durumda hakim yanıt için yeni bir süre atama eder.
İşin özelliği itibariyle yanıt lahiyasının atama olunan sürede düzenlenmesi güç olduğu yada görkemli sebeplerden dolayı, belirtilen sürede yanıt vermenin mümkün olmadığı anlaşılırsa, davalıya yeni bir süre verilebilir ve durum derhal davacıya bildirilir.
İptidai itirazların davanın başlangıcında ve “Esasa Yanıt” vermeden ilkin ileri sürülmesi gereklidir.
İlk itirazlar, beraber ileri sürülür ve mahkemece aynı kararla çözümlenir.
Davalı, ilk itirazları ayrı bir dilekçede bağımsız olarak yada yanıt lahiyasında esasa cevapla beraber; davacı ise, ilk celsede sözlü olarak ileri sürebilir.
10 günlük yanıt süresi geçtikten sonrasında, ilk itirazda bulunamaz. Bulunursa, re’sen dikkate alınarak reddedilir.
İlk itirazların incelenmesinde yetki, esas davaya bakan mahkemeye aittir.
Mahkeme ilk itirazı reddetmişse, buna ilişkin karar esas hakkında kararla beraber Temyiz edilebilir.
İlk itirazın kabulü ile yetkisizliğe yada dava dilekçesinin iptaline karar verilmişse; görevsizlik sonucu üstüne yapılacak işlemler yapılır.
Davalı, süresi içinde yanıt vermezse davayı ve iddiaları reddetmiş sayılır.
Davacı, davalının yanıt lahiyasında ileri sürdüğü vakalara karşı 10 gün içinde yanıt verilebilir. Bu cevaba karşı, davalı da gene 10 gün içinde yanıt verebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top