Acente Verme Sözleşme Örneği

1-TARAFLAR
Bir yanda, ……………………………………………………………………………..adresinde mukim …………………. Ltd. (Bundan sonrasında özetlemek gerekirse MEŞE olarak anılacaktır) ile diğeri yanda ………………………………………………………………………………………………adresinde mukim ……………………………………………………………………….Ltd.Şti. (Bundan sonrasında yetkili satış acentesi olarak anılacaktır) içinde aşağıdaki şartlarla işbu acente sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme ile MEŞE Yurtiçinde ve Yurtdışında hazırlamış olduğu hizmetlerin ve ürünlerin aşağıda belirtilen şartlarda yetkili satış acentesi tarafınca satılması ve pazarlanmasıdır.
3- SÖZLEŞMENİN TMEŞEMI VE KAPSAMI
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (ÜÇ) yıl süreli bedelsiz olarak MEŞE şirketinin elde etmiş olduğu online rezervasyon sisteminin yetkili acente tarafınca kullanılarak online satış yapılmasıdır. MEŞE şirketinin sistem ve program altyapısı için yapmış olduğu yatırıma karşılık acenteye elde etmiş olduğu bilabedel kullanım hakkının acentenin başka bir satış sistemine girmemesi üzerine düzenlenmiş bir rezervasyon ve satış şeklidir. Bu sistem içinde acente kendi turlarını düzenleyebilir. Fakat aynı destinasyonda Anı’nın Tur ve Otel programları var ise başka programları satamaz. Münferit rezervasyonlarını alabilir yada bir operasyonu var ise bunu devam ettirebilir.
4-YETKİLİ SATICI GÖREV TMEŞEMI VE SORUMLULUKLARI
4-A) Yetkili Satış Acentesi , A-B Yada C Grubu resmi seyahat acentesi olarak Türsab ve / yada Bakanlığının her türlü kanuni gereksinimlerini yerine getirmiş olacaktır. Ek olarak yetkili satış acentesi müşterilere doğru ve eksiksiz informasyon vermeyi, gerçek dışı beyanlarda bulunmamayı, ondan sonrasında MEŞE unvanına gelebilecek zararlara izin vermemeyi taahhüt eder ve / yada bu taahhütten doğan tüm maddi ve tinsel zararları karşılar.
4-B) Yetkili Satış Acentesi MEŞE satış ürünlerini satma yetkisini başka bir acente ve / yada kendisinin ortak olacağı bir acenteye devredemez. Acente başka Tur operatörlerinin ürünlerini MEŞE ‘in elde etmiş olduğu sisteme eşdeğer yada aynı sistemle satış yapması olanaksız. Yalnız başka bir seyahat acentesi ile devam eden bir yetkili satış acenteliği anlaşması var ise ve bu acentenin tabelasını taşıyor ise her iki sistemi birden kullanabilir.
4-C) Yetkili Satış Acentesi sözleşme ile birlikte gerek MEŞE bağlı bulunmuş olduğu süre zarfında gerek sözleşmenin feshinden sonrasında MEŞE ’e ilişik hiçbir detayı,sistem ve metotları,tüm sirküler ve evrakları gizlilik esasına gore üçüncü şahıs ve kuruluşlara aktarılmamasını sağlamak ile de yükümlüdür.Gizlilik esaslarına uyulmadığı taktirde, MEŞE’nın belirleyeceği cezai şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.
5-ÇALIŞMA SİSTEMİ
5-A) Yetkili Satış Acentesi satıştan görevli elemanı ve / yada elemanlarının isimlerini MEŞE’ya bildirecek bu mevzuda olacak değişimler için MEŞE ’dan referans alınacaktır.
5-B)Yetkili Satış Acentesi MEŞE operasyon departmanı tarafınca hazırlanmış oteller hakkında detaylı bilgiler ve tesislerle ilgili genel kuralların yazdığı dokümanlar dominant programı tarafınca Voucher (Tesise Giriş Belgesi) ve / yada satın alan sözleşmesi olarak ikinci nüsha halinde basılır ve müşteriye imzalatılır. Bu belgenin müşteriye imzalatılmış olması yetkili satış acentesinin sorumluluğundadır. Aksi takdirde müşterinin uğrayabileceği her türlü zarar yetkili satış acentesi tarafınca karşılanır, MEŞE bu tür bir hatanın ve bu hatadan kaynaklanabilecek herhangi bir ihtilaf ve / yada davanın tarafı değildir. Bu tip bir hatadan kaynaklanacak olan MEŞE şirketinin kayıpları yetkili acenteye herhangi bir uyarı ve kabahat duyurusuna gerek kalmaksızın aynen rücu edilir.
5-C) Yetkili Satış Acentesi yapmış olduğu satışlara ilişkin ödemeleri V – pos Sistemi ile kabul edecektir. Bunun haricinde meydana getirilen tahsilatlarda sistem voucher ve tahsilat makbuzu kesmeyecektir.

5-D) Yetkili Satış Acentesi yapmış olduğu satışlara ilişkin komisyon, kendisine düzenlenecek satmaca üstünde indirim yapılarak, net tutarı kapsayan satmaca cari hesabına borç kaydedilecektir.
5-E) Uygulanacak Komisyon Oranları Şöyledir:
Yurt İçi Turlarda :% 5 Kıbrıs Turlarında :% 5
Yurt Dışı Turlarda :% 5 Tayyare Bileti :Hariç
Sistemde belirtilen bazı tesislerde komisyon oranı yukarıda belirlenmiş komisyon oranlarından değişik olabilir ve geçirme ücretlerinden komisyon verilmez. (Vize Harcamaları,Alan Vergileri,Ulaşım Ücretlerinden Komisyon Verilmez)
6- Yetkili Satış Acentesi (4.) maddede belirtilen hususlara uyulmaması sebebi ile müşteriler tarafınca yapılacak her türlü maddi, tinsel tazminat talepleri yetkili satış acentesi tarafınca karşılanır. Yetkili satış acentesi bu tür tazminat taleplerinin de muhatabı bulunduğunu baştan kabul ve taahhüt eder.
7-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminden 1 ay öncesinde taraflarca yazılı uyarı olmaması halinde bu sözleşme süresi kadar gene uzamış olur.
8-SÖZLEŞMENİN FESHİ
8-A) Yetkili Satış Acentesi işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı davrandığında ve / yada sirkülerde ki talimatlara kısmen yada tamamen uymadığında MEŞE bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
8-B) Sözleşme süresince yada sözleşmenin feshedilmesi halinde yetkili satış acentesi fesih tarihinden itibaren 1 ay süre ile başka bir acente ile iş ortaklığı yapması olanaksız, herhangi bir konudaki ürününü satamaz ve komisyon ilişkisine giremez.
8-C) Taraflardan birinin iflası , mal varlığını alacaklılara yada başkasına devretmesi konkordato akdetmesi halinde diğeri taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.
8-D) İşbu sözleşmenin feshi halinde yetkili satış acentesi MEŞE herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri talepte bulunmayacaktır.
8-E) Sözleşmenin feshi yetkili satış acentesinin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.
8-F) Sözleşmenin feshi halinde yetkili satış acentesi MEŞE Tarafınca kendisine parasız bir halde verilmiş olan her türlü malzemeyi broşürü, hizmeti (İnfo şeklinde) vs.‘yi MEŞE’ya 15 ( Onbeş ) gün içinde iade edecektir. MEŞE yetkili satış acentesi olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmayacak ve bu şekilde bir intiba uyandıracak her türlü duyuru, reklam ve davranıştan kaçınmayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
9-GEZİ SÖZLEŞME ŞARTLARIMIZ
9-A) Kayıt şartları , operasyon tarafınca bildirilen fiyat listelerinde yada sistemde yer edinen genel bilgiler bölümündeki kayıt şartları geçerlidir.
9-B) Yetkili satış acentesi tarafınca meydana getirilen rezervasyon iptallerinde gezi hareket geçmişine 15 gün kala meydana getirilen iptallerde gezi bedelinin %50’si 14 – 0 gün kala meydana getirilen iptallerde geziye habersiz katılmama tayyare yada otobüsü kaçırma hallerinde gezi başlangıcından sonrasında isteyerek yada talep dışı geziye devam etmeme hallerinde gezi bedelinin tamamı yanar iade yapılmaz.
9-C) MEŞE geziye katılanlar ile taşıyıcı firmalar içinde aracı kurum niteliğindedir. Bu yüzden araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından arızalanmalarından hava muhalefetlerinden, grevden ve benzeri mücbir sebeplerden yada taşıyıcının kendine dönük nedenlerden meydana gelen gecikmelerden iptallerden ve her türlü değişikliklerden taşıma esnasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma, yitik, bagaj kaybı ve hasarından taşıyıcı şirket görevli olup, Anı ve yetkili satış acentesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve açılacak davalarda da muhatap olmazlar.
10-İHTİLAF HALİ VE TEBLİGAT ADRESLERİ
İşbu sözleşme TC. kanunlarına organik olarak olup uygulamasından doğacak ihtilaflardan ve uyuşmazlıklardan TC. Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşmenin başlangıcında belirtilen adresler tebligat adresleridir. Adreslerdeki değişimler yazılı olarak bildirilecek olup, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Toplam 10 maddeden ibaret işbu sözleşme 2 orijinal nüsha olarak …/…/…. tarihinde düzenlenmiş ve imzaya haiz kişilerce okunup imzalanmıştır.
MEŞE YETKİLİ SEYAHAT ACENTESİ
…………………….A.Ş
YETKİLİ KİŞİ YETKİLİ KİŞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir