Şimdi yükleniyor

2020 Senesi 2.Dönem Sağlık Bakanlığı Personel İlanları Ataması

2020 Senesi 2.Dönem Sağlık Bakanlığı Personel İlanları Ataması

2020 Senesi 2.Dönem Sağlık Bakanlığı Personel İlanları Ataması

Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapıyor, sorusu vatandaşlarca dört gözle beklenen hususlardan birisi. Yazın oluşturulan 12 bin esenlik çalışanı atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım vakitcinde önemli ilerlemeler yaşanıyor. KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Neticeleri haberimizde

(YENİ !! KPSS-2020/5 vazifeye başlama prosedürleri kapsamında; yerleşenlerin ikamet adreslerine bakılmaksızın müracaat ve vazifeye başlama zamanı 30.04.2020 zamanı mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Son tarih daha eskiden 17 Nisan 2020’ydi.)

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS–2020/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilinmiş olduğu suretiyle; Dünya Sağlık Örgütü doğrultusundan, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yaseneımının önlenmesi ve lüzum kamu esenlik tesislerinde lüzumse de hususi esenlik tesislerinde kafi sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen başta Cumhurdiğernlığımız olmak suretiyle tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması lüzumen tedbirlere yönelik olarak bazı planlamaler yapılmış ve uygulamaya hususlmuştur.

Bu minvalde, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; esenlik hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir halde sağlamak suretiyle 27/03/2020 tarihindeki ve 1049 saseneı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihindeki ve 2020/11 saseneı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında söz hususu Komisyon, “Vatanımızda Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile savaşım kapsamında, esenlik hizmetlerinin sürdürülebilirliği yönünden esenlik mensubunun, esenlik müesseselerinde haiz olunan durumu ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup esenlik müesseselerinde çalışan personelin, pandemi vakitci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay zamanınce kamu ve hususi sektöre ilişik tüm esenlik kurum ve müesseselerinde vazifeli belirleme edilen/çalışmakta olan hiçbir esenlik mensubunun ikinci bir duyuruya kadar vazifelerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararını” alarak duyuru etmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 56 ıncı maddesinde; “Hepimiz sağlıklı ve dengeli bir etrafta hayata hakkına haizdir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını güvenliğini sağlamak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatantaşların ödevidir. Devlet her kişinin yaşamını vücut ve ruh sağlığı içersinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tutum ve verimi artırarak, iş birliğini yapmak suretiyle esenlik kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu vazifesini kamu ve hususi kesimdeki esenlik ve toplumsal kurumlardan yararlanarak, onları denetim ederek yerine getirir.” hükmü planlama altına alınmıştır.

3359 Saseneı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesinin (c) fıkrası, tüm esenlik kurum ve kuruluşları ile esenlik mensubunun ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılmasını temel almakta ve bu temellar kapsamında esenlik kurum ve müesseselerinin kurulması ve işletilmesinin Sağlık Bakanlığı’nca düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. Aynı maddenin (g) fıkrasında esenlik ve destek esenlik mensubunun vatan düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak suretiyle Sağlık Bakanlığı’nın istihdam planlaması gerçekleştireceği bir kez daha vurgulanmıştır.

1593 saseneı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 64 üncü maddesinde; “57 nci maddede zikredilenlerden öteki her hangi bir hastalık istilai şekil almış olduğu ya da bu tür bir çekince baş gösterdiği takdirde o hastalığın ya da her hangi bir hastalık şeklinin memleketin her doğrultusunda ya da bir evresinde suç duyurusu mecburi bulunduğunu neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür tedabirin kaffesini ya da bir bölümünü tatbika Sağlık ve İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyettardır.” hükmü haiz olunantur.

Yukarıda zikredilen hukuki planlamalerden de görüleceği benzer biçimde; bilhassa de COVİD-19 Pandemi vakitcinde kamu esenlik hizmetinin ülkemiz genelinde, kamu esenlik tesislerinde ve hususi esenlik tesislerinde etkin, verimli, sağlıklı ve kafi sayıda personel eliyle yürütülmesinden birinci aşama de sorumlu olan Bakanlığımızca personelin dengeli dağılımının gözetilmesi lüzumtiği izahtan varestedir.

Bu çerçevede; Kamu esenlik hizmetinin kafi sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen, Cumhurdiğernlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Bakanlığımıza tahsis edilen 18.000 tane ekibe, 663 saseneı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında çalıştırılmak suretiyle ÖSYM Başkanlığı doğrultusundan KPSS-2020/5 yerleştirme prosedürü yapılarak 06.04.2020 tarihinde duyuru edilmiştir.

Yerleşmeye hak kazanan adayların verileri ÇKYS/İKYS’ye aktarılmış olup ilgili mevzuatı uyarınca vazifeye başlama prosedürleri; İl Sağlık Müdürlüklerimizce Ek-4’de emare edilen halde “ÇKYS-Atama Ana Menüsü-Raporlar-Tarih Aralığında Atama Hareketleri Dökümü” menüsünden yapılacaktır. Öncelik ile vazifeye başlama prosedürleri yapılacak yerleşmeye hak kazanan adayların sıralaması alıncak, bilahare atama prosedürlerinden sorumlu ilgili komisyonlara ivedilikle dağıtımı yapılacak, komisyonlar doğrultusundan adayların vazifeye başlama taleplerine dair müracaatlar değerlendirilecektir. Görevli komisyonlarca yerleştirmeye temel prosedür yapılırken alçakta emare edilen usul ve temellara riayet edilmesi lüzummektedir.

 •  KPSS-2020/5vazifeye başlama prosedürlerine dair müracaatlar ikamet adresi yerleştiği esenlik tesisi ile aynı ilde olanlar amacıyla 09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri içinde, ikamet adresi ile yerleştiği esenlik tesisi değişik ilde olanlar amacıyla ise 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri içinde alıncaktır. Adayların bu zaman içersinde, dilenen belgelerle eş güdümlü Ek-3’de emare edilen ilgili komisyonlara müracaatte bulunmaları lüzummektedir.
 •  Atama koşullarını taşıyan adaylardan, halen 657 saseneı Kanun, 4924 saseneı Kanun, 4857 saseneı Kanun ya da öteki mevzuata doğal olarak olarak çalışanların, vazifeye başlamadan evvelce eski vazifeleriyle ilişiklerinin bitmiş olması lüzummektedir.Ek olarak KPSS-2020/5 vazifeye başlama prosedürleri amacıyla lüzumlu belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı bulunmuş olduğu anlaşılanların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında emare edilen istisnalar hariç olmak suretiyle, son bir yıl içersinde kamu kurum ve müesseselerinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesini tek doğrultulu olarak feshetmediğini ya da hizmet sözleşmesinin feshedilmediğini ilgili kurumun atamaya yetki sahibi amirinden alıncak belge ile belgelendirmeleri lüzummektedir.
 •  Adayların, (Ek-1)’de emare edilen belgeleri hazırlayarak en geç ikamet adresi yerleştiği esenlik tesisi ile aynı ilde olanlar amacıyla 09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri içinde, ikamet adresi ile yerleştiği esenlik tesisi değişik ilde olanlar amacıyla ise 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri içinde ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve vazifelerine başlamaları lüzummektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede emare edilen haller hariç, müracaatlar şahsen yapılacak olup posta, kargo ya da kurye ile oluşturulan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Hastalık ya da doğumla ilgili mazereti sebebiyle müracaat evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu hallerını hekim raporuyla belgelendirmeleri durumunda birinci aşama yakınları aracılığı ile yapacakları müracaatları kabul edilecektir.
 • Halen askerde olmaları sebebiyle vazifeye başlatılamayacak durumda olanlar, müracaat evrakını birinci aşama yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içersinde dilekçe ve terhis belgesiyle eş güdümlü Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve kalitesi haiz boş pozisyon bulunması ve öteki atama koşullarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış ya da öteki bir birimle birleştirilmiş olması durumunda yerleştirildikleri pozisyonun il ya da ilçede bulunması durumu ilk evvelce ehemmiyete alınarak lüzumsinim belirleme edilen bir birimde vazifeye başlatılacaktır.
 • Adayların atanma koşullarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar doğrultusundan, www.osym.gov.tr web adresinde piyasaya çıkan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzundaki kalite, şart ve kurallar, adaylardan dilenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer edinenIzahat ve Ikazlar” ehemmiyete alınarak belirleme edilecektir.
 • Atanma koşullarını taşımış olduğu belirleme edilenler, 5510 saseneı Kanunda emare edilen zaman içersinde Toplumsal Güvenlik Kurumu’na lüzumlu bildirimler yapılmak suretiyle vazifeye başlatılacak, atanma koşullarını taşımayan adaylara lüzumçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak informasyon verilecektir.
 • Atanma koşullarını taşıyanlar amacıyla, son vazifeye başlama zamanı ikamet adresi yerleştiği esenlik tesisi ile aynı ilde olanlar amacıyla 14.04.2020 Salı günü, ikamet adresi ile yerleştiği esenlik tesisi değişik ilde olanlar amacıyla ise 17.04.2020 Cuma günüdür. Göreve başlama prosedürleri bu tarihten evvelce tamamlananlar, talep etmeleri durumunda hizmet sözleşmesi imzalayarak vazifeye başlatılacaktır.
 • Hastalığı sebebiyle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar, hallerını 17.04.2020 zamanı mesai bitimine kadar hekim raporuyla belgelendirmeleri ve 17.06.2020zamanı aşılmamak kaydıyla, raporda emare edilen istirahat zamanınin bitimini müteakip iki iş günü içersinde vazifeye başlatılabilecektir.
 • Doğumla ilgili mazereti sebebiyle vazifeye başlayamayacak durumda olanlar, hallerını 17.04.2020zamanı mesai bitimine kadar hekim raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içersinde vazifeye başlatılabilecektir.
 •  Halen kamu vazifelisi olarak ya da 4857 saseneı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim koşulına doğal olarak olarak çalışanlardan, çekilme/sözleşmenin feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla eş güdümlü, bu prosedürlerin devam etmesi sebebiyle 8 inci maddede emare edilen vakitde vazifeine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede emare edilen halde müracaatlarını yapmaları ve 657 saseneı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihindeki ve 7/15754 saseneı Bakanlar Kurulu Sonucu ile yürürlüğe eklenilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki koşulları da taşımaları kaydıyla en geç 17.06.2020 tarihinde vazifeye başlatılabilecektir.
 •  Atamaya dair koşulları taşımaları kaydıyla; Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde ve hususi sektöre ilişik esenlik kurum ve müesseselerinde, fiilen esenlik çalışanı olarak çalışmakta olanlardan, bu yerleştirme dehemmiyetinde, Bakanlığımıza ilişik sözleşmeli pozisyonlara yerleşenler; COVİD-19 salgını ile topyekûn mücadelede, Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve hususi esenlik kurumlarının zaafiyete düşmemesi amacıyla vazife gerçekleştirdikleri Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden ya da hususi esenlik tesisi yöneticiliğinden “alakalınin vazifeinden ayrılması durumunda esenlik hizmetinde aksama olmayacağına” alacakları belgeyi ibraz etmeleri durumunda anında vazifeye başlatılabilecektir. Bahse husus belgeyi temin edemeyenler halen vazife gerçekleştirdikleri esenlik kurumlarında çalışmaya devam edeceklerdir.
 • Bu yerleştirme kapsamında çalışacağı birimde vazifeye başlamış olacak personel ile ilgili, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tarihindeki ve 1049 saseneı yazısı ile getirilen 3 (üç) aylık zaman beklenilmeden ayrılışlarına müsaade edilebilecektir.
 • Kamu ya da hususi rastgele bir kurumda esenlik hizmeti haricinde diğerca bir iş yürüten ve sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin atamaları, öteki koşulları taşımaları kaydı ile anında yapılacaktır.
 • COVİD-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandışında olup da dönüş yapamayanların yerleştirmeden doğanhakları gizli saklı kalacaktır. Bu kapsamdakiler yurda dönüş tarihinden itibaren 10 gün içersinde müracaat etmesi durumunda dilenen belgeleri teslim etmesi ve aranan koşulları taşıması kaydıyla vazifeye başlatılacaktır.
 •  Yukarıda emare edilen zaman içersinde müracaat yapmayan ya da müracaat yapmış olduğu durumda vazifeye başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını yitirecektir.
 • Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına

Share this content:

Yorum gönder